על 'ירושלים' של מנדלסון בעתון 77

עתון 77, גליון 427, תשרי-חשון תשפ"ג, אוקטובר-נובמבר 2022, עמ' 11.